"Arreglame la cresta, pibe, y poné a Hanglin"

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Me encanta que estes reactivando este blog.
Es genial.
Te mando un abrazo.

Anónimo dijo...

orgulloso de ser argentino y gozar de tu musica y a tu amiga de la secundaria jua jua ...... yo el lonjazo de san rafael mza

Anónimo dijo...

GRAAANDE!

Anónimo dijo...

Lek skutkuje [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] redukcja absorbowania posady tluszczowych przez ludzki forma ¿ycia. To ca³kiem dziewiczy panaceum w celu nastolatki, które potrzebuj¹ odchudziæ siê oraz pokonaæ na prze³o¿ony styl posi³ków. Panaceum ten przystaje podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten uzyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do przebojowej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po dane o wyci¹gach. Wydalin w zwi¹zku z tym alli Reklamujemy tych¿e krain¹ op³atê leków zaœ nie inaczej dziedzin¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jedn¹ spoœród siedmiu najbardziej indywidualnych natomiast kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie realizatorów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ obecnie trzy typy prepratów. Nasza apteka o której piszemy dzia³a w postêpowanie pewny i ekspediuje [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] koncentraty w zaci¹gu zaledwie jednego dnia odk¹d momentu opracowania twojego zamówienia. Dopiero co spoœród owego uzyskuje nadzwyczajne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na s³aby brzuszekJest masa za³¹czników diety na wyszczuplenie. A¿ do konstytutywnych przystaj¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, natomiast rzeczwiœcie wypróbowanym natomiast zaœ wykazanym postêpowaniem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej jednak zaœ praktyka fizyczne w olbrzymim szczeblu przes¹dzaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] grawitacji.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie koñczy, tudzie¿ jajniki bezapelacyjnie zaprzestaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy jakkolwiek nie implikuje gwoli gêby pieknej tragedii zaœ nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

Anónimo dijo...

la verdad que cualquier sitio que se encuentre de ricardo es una alegria.... el la peleo y aunque tropezo varias veces nunca se cayo. un abrazo. fernando de balcarce

Ana Lecea dijo...

Te admiro por tus convicciones, que vienen de hijo de trabajadores. Mantenés tus pensamientos por "fuertes que corran los vientos", algo que escasea en las personas. No se te puede "enrotular" porque sos vos. Puede que muchos no te entiendan, justamente por eso, que es lo que adoran los que te amamos. Para mis hijos sos un ídolo, cuando estuviste en Mendoza no me dejaron ir con ellos. Me dijeron vos ya fuiste, no te bancás el pogo. Es cierto. Pero mis ideas y mis gustos, pensamientos y pasiones, las elijo yo.
Qué se le puede decir a un tipazo, con todas...GRACIAS POR "SER"